آنالیز این کود  ورمی کمپوست مجموعه ما توسط بیش از 10 آزمایشگاه بزرگ و مطرح کشور مورد تایید قرار گرفته است.