خواص ورمی کمپوست

که آن را تبدیل به یک کود زیستی ایده آل برای خاک و گیاه می کند

  • ورمی کمپوست حاوی آنزیم های از قبیل لیپاز،سلولاز،لینگاز و کتیناز می باشد. این آنزیم ها به عملکرد خود در تجزیه زیستی مولکول های بزرگ و بقایای کشاورزی در خاک ادامه می دهند تا حملات میکروبی بعدی تسریع شود.
  • ورمی کمپوست از نظر دارا بودن ویتامین ها،آنتی بیوتیک ها و هورمون های رشد ماده ای غنی  است.
  • مدفوع کرم عاری از عوامل بیماری زا  است.
  • مدفوع کرم دارای ریز جامعه گیاهی (میکروفلور) خاص است که در خاک  برای ایجاد محصولات مفید دارای فعالیت های پیوسته ای است.
  • مدفوع کرم حاوی کوکونهای کرم خاکی بوده و تعداد این کرم ها را در خاک افزابیش می دهد.
  • افزودن کود ورمی کمپوست به خاک باعث ثبات ساختمان خاک می گردد.
  • ورمی کمپوست رطوبت هوا را نیز جذب می کند.