طریقه استفاده از کود ورمی کمپوست

درختان میوه (بسته به سن):

3 تا 5 کیلو گرم بری هر درخت

جنگل کاری (خزانه یا نهال کاری):

2 کیلوگرم برای هر نهال

درختچه های زینتی ,چمن کاری:

1/5 کیلوگرم در متر مربع

گل های زینتی (انواع گل):

2 تا 3 کیلوگرم در متر مربع

گلدان های متوسط  :

400 گرم برای هر گلدان

گلدان های بزرگ :

500 گرم برای هر گلدان

گیاهان غرقابی مانند بامبو :

2 تا 3 قاشق در پارچه در  داخل آب گلدان انداخته شود(مانند تی بگ)