مزایای کود ورمی کمپوست نسبت به کود حیوانی

  • درصدازت 5 برابر، درصد فسفر 7  برابر، درصد پتاسیم 11  برابر، درصد کلسیم و منیزیم 2  برابر
  • عاری بودن از عوامل بیماری زا انسان، گیاه، دام و محیط زیست
  • فاقد بو بودن و درصد جذب رطوبت بالا
  • عدم انتقال بیماریهای مشترک با دام
  • عدم  نیاز به استفاده از سموم آفتکش جهت کنترل میکروارگانیسمهای مضر موجود در کود دامی