مزایا کود ورمی کمپوست
  • سبک و فاقد هر گونه بو
  • عاری از تخم علفهای هرز
  • بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای آلی
  • عاری  بودن عناصر میکرو مانند آهن ,روی ,مس و منگنز
  • دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامین ها به ویژه ویتامین B 12
  • قابلیت نگهداری آب ومواد غذایی
  • عاری از باکتری های غیر هوازی ,قارچ ها و میکروارگانیسم های پاتوژن
  • انطباق کامل با الزامات قوانین  و مقررات محیط زیست
  • قابل مصرف در پرورش کلیه محصولات کشاورزی