مزایای کود ارگانیک بیوچار:

1. افزایش ظرفیت نگهداشت آب ( حداقل دو برابر وزن بیوچار مصرف شده)
2. کاهش نیاز به کودهای شیمیایی و آلی، بهبود نگهداشت عناصر غذایی محلول و کاهش هدررفت عناصر غذایی
3. بهبود چرخه زیستی (میکروارگانیسم ها و کرم خاکی)
4. تنظیم pH خاک
5. اصلاح خاک های شور وسدیمی
6. افزایش بازده زراعی
7. افزایش کیفیت محصول
8. و ده ها مزیت دیگر
بیوچار کود ارگانیک جهت بهساز خاک و برطرف کردن شوری و رفع آلودگی  و ترکیب کانی بهسازخاک
کود بیوچار نوید رویش سالها در خاک شما انجام وظیفه می کند. با یک بار استفاده سالها از کود دهی آسوده باشین