جستجو
09302578458 | 09127984958

برچسب: حشره کش

تلفن تماس: 09127984958| 09302578458

حشره کش ایندوکساکارب 15 % (اس – سی) Indoxacarb 15% SC

تلفن تماس: 09127984958| 09302578458

حشره کش استامی پراید – 20 % (اس – پی)

Acetamiprid 20% SP

بسته بندی فویل 250 گرمی
سمیت (LD50) برای پستانداران 217 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: علیه مینوز لکه گرد سیب/ پسیل پسته/ کرم سیب
تلفن تماس: 09127984958| 09302578458

حشره کش ایمیداکلوپرید (کونفیدور) سیستمیک – تماسی – جهت مبارزه با آفات مکنده – مانند شته – کنه و شپشک

تلفن تماس: 09127984958| 09302578458

حشره کش دیازینون: سموم فسفره – از بین بردن مگس ، کنه مخصوصا کنه نولوزانی – حشره­ کش و کنه­ کش – تماسی، گوارشی با خاصیت نفوذی = کرم سیب – پسیل گلابی – کرم سفید ریشه – انواع شپشک ها –