جستجو
09302578458 | 09127984958

برچسب: خاک برگ

تلفن تماس: 09127984958| 09302578458
خاک برگ جنگلی

خاک برگ از پوسیده شده موادی مثل دمبرگ های درختان، چمن های قیچی شده و غیره بوجود میاد.

ترکیبات: کود سوخته چندساله و خاک جنگلی