کود کامل آلی گرانوله به شماره ثبت ماده کودی 61540 حاوی عناصر ماکرو، مواد آلی و ریز مغذی ها

ترکیبات مهم: فسفر، ازت، پتاسیم، گوگرد – ماده آلی

مخصوص زراعت – باغات – صیفی جات